Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság
Gyengénlátóknak
Címünk:
5700 Gyula, Városház u. 26.
Telefon: 36-66-526-400
Központi állandó ügyelet:
Mobil: 36-30-937-7057

Felszín alatti vizek

1. Földrajzi elhelyezkedés


A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) működési területe az Alföld DK-i részén található. 

A térség – ivóvíz beszerzési szempontból – legjelentősebb vízföldtani egysége a Maros-hordalékkúp, melynek 1/3-a hazánk, 2/3-a Románia területén helyezkedik el. Magyarországi kiterjedése nagyjából a Gyula-Csorvás-Tótkomlós-Pitvaros által meghatározott vonal mentén határolható le. A Maros-hordalékkúp és a Maros-hordalékkúp víztest kiterjedése az alábbi ábrán látható.


2. Geológiai felépítés


A 2500-3500 m mélységben húzódó gránitosodott paleozoós alaphegység a Kodru- és Bihari-takarórendszer, valamint a Bihari autochton részét képezi.


Triász és kréta korú mezozoós mészköveket, agyagmárgákat, homokköveket csak egy-két helyen tártak fel kutató fúrások.
A területen hiányoznak a paleogén rétegek, a kis vastagságú miocén összletek is csak néhány fúrásban fordulnak elő.
A Pannon-tó (beltenger) fokozatos feltöltődése során a paleozoós-mezozoós medence aljzatra nagy vastagságú neogén képződmények települtek. A szénhidrogén kutató fúrások által feltárt pannóniai üledékek ellaposodva, kiegyenlítve követik a neogén medencealjzat felszínét. Az alsó-pannóniai rétegsort konglomerátum, márga, agyagmárga, homokos márga és homok képződmények alkotják, melyekre a felső-pannóniaiban homok- és agyagrétegek rakódtak le váltakozva. Ezeket a felső-pliocén – folyóvízi, ártéri, mocsári, tavi és szárazföldi rétegekből álló – Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció zárja, mely a negyedkori összletek alsó határának tekinthető. A felső-pannóniai üledékek rétegvizeit a gyógy- és termálfürdők hasznosítják. Ez a határ vízföldtanilag azért fontos, mert a víznyerés szempontjából meddő tarka agyagos képződményeket választja el a porózus, vízadó összletekben gazdag pleisztocén rétegektől. A 200-500 m közötti vastagságú pleisztocén rétegek feküjének mélysége DK felöl ÉNy-ra haladva, fokozatosan növekszik.
A felszínen – a pleisztocén (folyóvízi homok, kőzetliszt és agyag; infúziós, valamint agyagos lösz; löszös homok) képződmény mellett – holocén folyami törmelékkúpok; folyóvízi homok, kőzetliszt, illetve agyag; árterek és kis tavak üledékei; öntés iszap; továbbá agyagrétegek is előfordulnak.

3. Hidrogeológiai sajátosságok


A térség legjobb vízadói a Maros hordalékkúp területén – átlagosan 100-200 m-es mélységben – helyezkednek el. A porózus rétegeket alkotó szemcsék általában durvaszeműek, az országhatár mentén a felszín közeli részeken kavicsrétegek is megjelennek.
A Körös süllyedék üledéksorában kisebb a vízadó rétegek száma és vastagsága, szemcsenagyságukat inkább az apró és finom szemcseméret jellemzi. 


A Víz Keretirányelv (VKI) szerint a KÖVIZIG működési területén található a Körös-vidék, Sárrét (p.2.12.2), a Maros hordalékkúp (p.2.13.1) és a Körös-Maros köze (p.2.13.2) nevű porózus víztest. A 30 m-ig elkülönített – sp.2.12.2, sp.2.13.1 és sp.2.13.2 jelölésű – sekély porózus víztestek neve és kiterjedése megegyezik a mélyebben fekvő porózus hideg víztestekével. Igazgatóságunk működési területét két porózus termál víztest érinti, a Délkelet-Alföld (pt.2.3) és a Dél-Alföld (pt.2.1.) nevű porózus termál víztest.  

A Maros hordalékkúpon két víztest található. Egyik a Maros-hordalékkúp nevű víztest, a másik a Körös-Maros köze víztest. Előbbit nagyjából az Elek-Orosháza-Mezőhegyes vonal határol. Itt a felszín alatti vizek áramlása lefelé irányul. Ezt – egy feláramlási zóna – a Körös-Maros köze víztest öleli körül, melynek határa É-on a Körösök süllyedéke, Ny-on pedig a Tisza völgye.

A Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat szerint a víztestek kémiai és mennyiségi minősítése az alábbi táblázatokban összefoglaltak szerint került meghatározásra. 


Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Központi telefon: 06-66-526-400